Kwerendy i pomoc merytoryczna

Prośba o przeprowadzenie kwerendy – wyszukanie fotografii/dokumentów źródłowych w zbiorach FZR musi mieć formę pisemną/mailową z podaniem tematu/celu oraz danymi osoby zamawiającej: imię i nazwisko/nazwa firmy/placówki, email, telefon kontaktowy. Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego dla celów komercyjnych wynosi 50 zł/godz. Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego dla celów naukowych wynosi 25 zł/godz. (W sytuacjach szczególnych cena może być negocjowana). Studenci i uczniowie są zwolnieni z powyższych opłat.


Licencje

Udostępnianie fotografii (albumy, katalogi, książki, czasopisma, prasa codzienna, strony internetowe, broszury, pocztówki, kalendarze, plakaty, foldery wystawowe etc.) Fotografie udostępnia się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej zasady i pola ich wykorzystania. Udostępnienie fotografii dla celów komercyjnych następuje na mocy odpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowego jej wykorzystania w formie drukowanej lub cyfrowej. Cena za udostępnienie określana jest indywidualnie najczęściej w granicach 50-250 zł za jedną fotografię (zależne od charakteru i rodzaju publikacji, nakładu, sektora odbiorców, miejsca ekspozycji, wymaganej objętości pliku itd.). W sytuacjach szczególnych ceny mogą być negocjowane. Studenci, uczniowie, pracownicy naukowi są zwolnieni z powyższych opłat. Udostępnienie wizerunku obiektu dla celów badań naukowych (praca magisterska, praca doktorska, inne) następuje na mocy bezpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednokrotnego wykorzystania wizerunku obiektu. Licencjobiorca jest jedynie zobowiązany do pokrycia kosztów koniecznych (skan,nośnik etc.). Wizerunek obiektu przekazywany jest zawsze w formie pliku cyfrowego dostosowanego do potrzeb publikacji. Konieczne jest umieszczenia informacji o Autorce oraz ©Fundacja im. Zofii Rydet.


Wypożyczenie fotografii na wystawę

FZR dysponuje zestawami fotografii wystawowych. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy licencyjnej-użyczenia. Chęć wypożyczenia należy zgłaszać z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem czasowym. Cena wypożyczenia zawiera*:

  1. opłatę licencyjną (eksponowanie fotografii, użycie w materiałach promocyjnych)
  2. opłatę za ubezpieczenie w czasie transportu, eksponowania i ewentualnego przechowywania (FZR może zapewnić dopełnienie formalności związanych z ubezpieczeniem)
  3. pokrycie kosztów transportu (FZR może zapewnić transport)
  4. koordynacja ze strony FZR

Licencja za użycie fotografii w ewentualnym wydawnictwie towarzyszącym wystawie – na podstawie odrębnej umowy wydawniczej. * koszty zależne od ilości wypożyczonych prac, okresu wypożyczenia, odległości od siedziby FZR, warunków siedziby wypożyczającego (ubezpieczenie).


 

Wykłady

Fundacja oferuje wykłady/spotkania na temat życia i twórczości Zofii Rydet oraz działalności Archiwum, ilustrowane pokazem fotografii i materiałami filmowymi.


Reprinty

FZR wykonuje reprinty okazjonalnie, wyłącznie w limitowanych seriach kolekcjonerskich. Obecnie:

  1. w ofercie Galerii Asymetria dostępne jest portfolio „Mały człowiek”
  2. reprint fotografii z cyklu „Świat uczuć i wyobraźni”, „Zagłada”, dostępny  w siedzibie FZR

Publikacje

  1. „Mały człowiek”, cena: 60 zł (+koszt wysyłki)
  2. „Inwentaryzacja wizerunków”, cena: 25 zł (+koszt wysyłki)
  3. „Zofia Rydet- Fotografie”. Muzeum Sztuki w Łodzi, 1999, album wystawowy

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     album-lodz-e1477817162374-237x300   inwentaryzacja-wizerunkow-1-300x300