Kwerendy i pomoc merytoryczna

Prośba o przeprowadzenie kwerendy – wyszukanie fotografii/dokumentów źródłowych w zbiorach FZR musi mieć formę pisemną/mailową z podaniem tematu/celu oraz danymi osoby zamawiającej: imię i nazwisko/nazwa firmy/placówki, email, telefon kontaktowy. Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego dla celów komercyjnych wynosi 100 zł/godz. Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego dla celów naukowych wynosi 50 zł/godz. (W sytuacjach szczególnych cena może być negocjowana). Studenci i uczniowie są zwolnieni z powyższych opłat.


Licencje

Udostępnianie fotografii (albumy, katalogi, książki, czasopisma, prasa codzienna, strony internetowe, broszury, pocztówki, kalendarze, plakaty, foldery wystawowe etc.)
Fotografie udostępnia się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej zasady i pola ich wykorzystania. Udostępnienie fotografii dla celów komercyjnych następuje na mocy odpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowego jej wykorzystania w formie drukowanej lub cyfrowej.
Cena za udostępnienie określana jest indywidualnie najczęściej w granicach 50-500 zł za jedną fotografię (zależne od charakteru i rodzaju publikacji, nakładu, sektora odbiorców, miejsca ekspozycji, wymaganej objętości pliku itd.). W sytuacjach szczególnych ceny mogą być negocjowane.
Studenci, uczniowie, pracownicy naukowi są zwolnieni z powyższych opłat. Udostępnienie wizerunku obiektu dla celów badań naukowych (praca magisterska, praca doktorska, inne) następuje na mocy bezpłatnej umowy licencyjnej z prawem do jednokrotnego wykorzystania wizerunku obiektu. Licencjobiorca jest jedynie zobowiązany do pokrycia kosztów koniecznych (skan, nośnik etc.).
Wizerunek obiektu przekazywany jest w formie pliku cyfrowego dostosowanego do potrzeb publikacji. Konieczne jest umieszczenia informacji o Autorce oraz ©Fundacja im. Zofii Rydet.


Wypożyczenie fotografii na wystawę

Fundacja dysponuje zestawami fotografii wystawowych. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy licencyjnej-użyczenia. Chęć wypożyczenia należy zgłaszać z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem czasowym. Cena wypożyczenia zawiera*:

 1. opłatę licencyjną (eksponowanie fotografii, użycie w materiałach promocyjnych)
 2. opłatę za ubezpieczenie w czasie transportu, eksponowania i ewentualnego przechowywania
 3. pokrycie kosztów transportu
 4. koordynacja i wsparcie merytoryczne ze strony FZR

Licencja za użycie fotografii w ewentualnym wydawnictwie towarzyszącym wystawie – na podstawie odrębnej umowy wydawniczej.

* koszty zależne od ilości wypożyczonych prac, okresu wypożyczenia, odległości od siedziby FZR, warunków siedziby wypożyczającego (ubezpieczenie).


 

Spotkania/Prelekcje

Fundacja oferuje spotkania/prelekcje na temat życia i twórczości Zofii Rydet oraz działalności Archiwum, ilustrowane pokazem fotografii i materiałami filmowymi.


Reprinty

FZR wykonuje licencjonowane reprinty okazjonalnie, wyłącznie w limitowanych seriach kolekcjonerskich. Obecnie:

 1. reprint fotografii z cyklu „Świat uczuć i wyobraźni”, „Zagłada”

Publikacje

 1. Album „Mały człowiek”, Proj. A.Zamecznik, Wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, 2012; dostępny u Wydawcy
 2. „Zofia Rydet – Fotografie”, Red. U.Czartoryska, Wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, 1999, album wystawowy,
  cena: 50 zł (+koszt wysyłki)
 3. Album „Zapis”, Red. W.Nowicki, Wyd. Czytelnia Sztuki w Gliwicach, 2017; dostępny u Wydawcy
 4. Książka „Inwentaryzacja wizerunków”, K.Jóźwiak, Wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, 2013;
  cena: 25 zł (+koszt wysyłki)
 5. Książka „Object lessons. Zofia Rydet’s Sociological Record”, Red.K.Pijrski, Wydawnictw MSN w Warszawie, 2018; cena: 39zł (+koszt wysyłki)
 6. Książka „Zapisy pamięci”,T.Ferenc, K.Jóźwiak, A.Różycki, Wydawnictwo UŁ, 2020;
  produkt dostępny u Wydawcy
 7. Książka „Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna”, J.Dziewit, A.Pisarek, Wydawnictwo UŁ, 2020; cena: 40zł (+koszt wysyłki)
 8. Książka „Zofia Rydet po latach”, S.Czyżewski, M.Gołąb, Wydawnictwo UŁ, 2020; cena: 40zł (+koszt wysyłki)
 9. Książka „Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii Rydet”, M.Gołąb, S.Czyżewski, 2021,
  cena: 40zł (+koszt wysyłki)   

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Fundacja im. Zofii Rydet