Cele Fundacji:

  1. Opieka nad spuścizną artystyczną Zofii Rydet oraz rozpowszechnianie wiedzy o artystce i jej twórczości,
  2. Rozpowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki w kraju i za granicą,
  3. Inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości fotograficznej,
  4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć artystycznych poprzez archiwizację, digitalizację, zabezpieczanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Gromadzenie własnych zbiorów oraz przyjmowanie w depozyt zbiorów prywatnych lub pojedynczych fotografii,
  2. Dbanie o stan techniczny negatywów i fotografii autorstwa Zofii Rydet, ich przechowywanie, katalogowanie, archiwizację i digitalizację,
  3. Organizowanie i współorganizowanie wystaw w Polsce i za granicą,
  4. Działalność edukacyjną i naukową, w tym wspieranie projektów badawczych w dziedzinie fotografii,
  5. Stworzenie i utrzymywanie strony internetowej o działalności fundacji oraz bazy danych, dostępnej także przez stronę internetową.

Fundacja może w ramach swojej działalności statutowej wspierać organizacyjnie i finansowo działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji – zwłaszcza fundacji, muzeów, galerii, instytucji kultury, uniwersytetów, szkół artystycznych – oraz współpracować
z nimi, w szczególności poprzez udostępnianie posiadanych zbiorów oraz informacji o nich.

Fundacja im. Zofii Rydet